Kort referat af generalforsamling d. 19. januar 2017 i Højmark Forsamlingshus.
Dagsorden for generalforsamlingen kan ses her.

Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer, og Ejgild Jensen blev valgt til dirigent.
Første punkt efter valget af dirigent, var formandens beretning, den kan læses her.
Herefter fremlagde kassereren årsregnskabet, som blev godkendt uden kommentarer.
Hvis du som medlem ønsker årsregnskabet tilsendt på mail, skriver/ringer du bare til Ole.
Der var ingen indkomne forslag, så dette punkt var hurtig ovestået.
Lokalforeningens andel af kontingentet blev igen fastsat til kr. 80,-
Formand Ole Jensen blev genvalgt for en 2-årig periode, uden modkandidat.
Eftersom Søren Kamp ønskede at stoppe i bestyrelsen efter 4 år, skulle der vælges nyt bestyrelsesmedlem. Kenneth Mejer, Højmark, blev valgt uden modkandidat.
Tak for indsatsen til Søren, og tillykke med valget til Kenneth.
De 3 delegerede til kredsmødet d. 18. marts på Dejbjerglund Efterskole blev: Ole Jensen, Hans Leerskov Hansen og Preben Lønberg.
Hans Leerskov Hansen og Thorkild Hansen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
Henning Rysholt blev genvalgt som revisor, og Jens Bukholt blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt blev der spurgt til, hvordan invitationer til riffeljagt på Naturstyrelsens arealer bliver fordelt. Formanden oplyste, at bestyrelsen har besluttet at dele disse invitationer mellem bestyrelsesmedlemmerne. Formanden spurgte til forsamlingens holdning til denne beslutning. Kun et enkelt medlem havde en kommentar. Medlemmet syntes det var en fair måde at fordele disse invitationer på.
Endvidere oplyste formanden, at Søren Kamp har lovet at fortsætte med at stå for foreningens rævejagter, herunder at vedligeholde foreningens kunstgrave. M.h.t. til listen med medlemmer som er interesseret i at komme med på gravjagt, oplyste formanden at denne liste nulstilles i år. Der vil senere på året komme mail rundt om at interesserede skal give tilbagemelding, hvis man ønsker at komme på denne liste.

Ejgild afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/