Kort referat af generalforsamling torsdag d. 24. januar 2019 i Højmark Forsamlingshus.
Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her. 

Som altid startede vi med æ kok's fremragende gule ærter inden generalforsamlingen.

Generalforsamling: Formanden bød velkommen til de 33 fremmødte medlemmer, og Ejgil Jensen blev valgt til dirigent. Første punkt efter valget af dirigent, var formandens beretning, den kan læses her. Herefter fremlagde kassereren årsregnskabet, som sammen med beretningen blev godkendt uden kommentarer. Hvis du som medlem ønsker årsregnskabet tilsendt på mail, skriver/ringer du bare til Ole.
Bestyrelsen stillede forslag om at donere kr. 15.000,- til Højmark Samlingshus. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 32 for og 1 imod.
Lokalforeningens andel af kontingentet blev igen fastsat til kr. 80,-
Formanden (Ole Jensen) blev enstemmigt genvalgt. Kenneth Mejer blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.
De 3 delegerede til kredsmødet d. 23. marts i Idum blev: Ole Jensen, Kenneth Mejer og Preben Lønberg.
Hans Leerskov Hansen og Thorkild Hansen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Henning Rysholt blev genvalgt som revisor, og Jens Bukholt blev genvalgt som revisor suppleant.
Under eventuelt blev der spurgt til, om grill-aftenen evt. kunne være med koner (familie)?
Formanden svarede, at det faktisk havde været drøftet i bestyrelsen, men blev droppet igen, da det ville kræve et noget andet set-up. Der er udfordringer, både med plads og øvrig logistik, det vil blive et noget større arrangement. Men idéen er ikke smidt i skraldespanden, det drøftes løbende i bestyrelsen, om det måske skal være sådan engang i fremtiden. For nuværende holdes fast i, det er for medlemmer af Velling Jagtforening og Lem Sogns Jagtforening. Den efterfølgende korte debat viste, at der var forståelse for denne beslutning.
Der blev uddelt stor ros til formand og bestyrelse for godt arbejde, denne kommentar medførte applaus, hvilket formanden takkede for. I den forbindelse sagde et medlem, at man som medlem burde udtrykke sin tak for bestyrelsens store arbejde ved at reagere hurtigere, når bestyrelsen ber om hjælp fra medlemmer, så hjælpen ikke først falder på plads i sidste øjeblik. Formanden erklærede sig enig, og takkede for kommentaren.
Der blev udtrykt tilfredshed med, at bestyrelsen har arrangeret en fisketur til Det Gule Rev, samt arbejder på at arrangere en fisketur på Lillebælt efter fladfisk.
Den gode dirigent Ejgil afsluttede generalforsamlingen, og vi gik over til kaffen.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/